UA-86401432-1
Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ

ПОЖАРЕВАЦ


 ул. Јована Шербановића 14

12000 Пожаревац

Србија


ПИБ: 101524176

Матични бр.: 07160259

Регистарски бр.: 6169000411

Шифра делатности: 86.90


В.Д: директора:

др Ана Јовановић, специјалиста микробиологије са паразитологијом


ТЕЛЕФОНИ:

Централа: 012 522-568, 523-153

Директор:  012 522-682

Факс.         012 520-913

ОСТАЛИ ТЕЛЕФОНИ  >>


 E-mail: zavodpo0311@mts.rs 

 


 

ОБИМ АКРЕДИТАЦИЈЕ >>


 детаљније >>


 


ПРОМОЦИЈА ЗДРАВЉА


Мерење полена 2023. >>

ДДД услуге >>

Санитарни прегледи >>

Вакцинације >>  


 

Огласи и конкурси >>

 


Приватна здравствена

пракса >>


Упитник о задовољству корисника наших услуга >>

 


 

Корисни линкови - здравствене  установе >>

 


Статистичке анализе >>

 


  • Дневни финансијски извештај  >> 
  • Финансијски планови и извештаји  >>   

  • ИНФОРМАТОР О РАДУ  >> 
  • Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања код послодавца  >> 
  • План управљања ризицима од повреде принципа родне равноправности >> 

Претрага сајта ...


 Упознајте Пожаревац!

 


 

- Брига о здрављу -

 

 

 Начини водоснабдевања у Пожаревцу и околини

 

Светска здравствена организација је водоснабдевање и квалитете воде за пиће сврстала у 12 основних показатеља здравственог становништва једне земље. Доступност довољне количине здравствено безбедне воде за пиће је основни услов доброг здравља.

Снабдевање водом за пиће тј. водоснабдевање може бити  A) Локално и  Б) Централно. 

 

А)  Локално водоснабдеваање - јавне чесме и индивидуални бунари

Локално водоснабдевање задовољава потребе мањег броја потрошача.  Ови објекти ретко обезбеђују  квалитетну и сигурну воду за пиће и по Закону не подлежу редовној контроли. Препорука је да се за пиће и припрему хране користи вода која је здравствено безбедна. Пожељно је  да заједнице које имају на својој територији јавне чесме контролишу квалитет воде са тих јавних чесама 2-4 пута годишње, зато што је вода за пиће на јавним чесмама променљивог квалитета, а да становништво које се снабдева водом из сопствених бунара бар једном годишње провери квалитет воде на бунарима, у случају загађења и чешће.

Завод за јавно здравље Пожаревац на основу уговора склопљеним са Градом Пожаревац сваке године контролише  20 индивидуалних бунара у 17 села на територији општине Пожаревац. Квалитет воде у испитиваним  индивидуалним сеоским бунарима је лош, зато што је  око  75%  испитиваних узорака у сеоским бунарима неисправно.  Иначе,  сеоски бунари не подлежу никаквој законској обавези да буду контролисани.

Најчешћи узрок неисправности воде за пиће у индивидуалним бунарима сеоских насеља је физичко-хемијска неисправност због повишених вредности нитрата и микробиолошка неисправност због присуства бактерија фекалног порекла.

Власници бунара из којих је вода узоркована обавештени су о квалитету своје воде. Добили су појединачне  резултате анализа. Дате су им препоруке о  коришћењу воде у случају физичко-хемијске или микробиолошке  неисправности.  Код  микробиолошке неисправности потребно је урадити дезинфекцију воде и поновити анализу. Ако је вода при поновљеној анализи, након третирања бунара хлорним препаратом, микробиолошки  исправна може се користити за пиће. Код  физичко-хемијске неисправности воду користити само за санитарно-хигијенске потребе.  Квалитет воде се код физичко-хемијске неисправности не може поуздано поправити. Код микробиолошке и физичко-хемијске неисправности вода се не може користити  ни за пиће ни за санитарно-хигијенске потребе.  После дезинфекције и контроле да ли је вода микробиолошки исправна, ова вода се може користити  за санитарно-хигијенске потребе.

Квалитет подземних вода је променљив и зависи од квалитета земљишта, али и од продора загађених површинских и атмосферских вода. Последњих година у пољопривредним крајевима и насељима без канализације долази до убрзаног загађивања подземних вода због прекомерне употребе вештачких и природних ђубрива, изградње пропусних септичких јама, претварања старих бунара у септичке јаме, нехигијенског одлагања смећа.

         

Б) Централно водоснабдевање - градски и сеоски водоводи

Централним водоснабдевањем задовољавају се потребе већег броја потрошача . Сваки водовод мора да има уређено и заштићено извориште, каптажу, резервоар и водоводну мрежу. Бира се најбоља расположива вода, а уколико нема квалитет прописан стандардом, она се прерађује. На крају се обавезно врши дезинфекција. Квалитет водоводске мреже се стално контролише. Сваки водовод има испоштоване зоне санитарне заштите.

Због великог епидемиолошког значаја воде неопходно је, у циљу заштите здравља, редовно контролисати њен квалитет.

Подизање здравствене и еколошке свести становништва информисањем и давањем препорука о контроли  воде за пиће, о коришћењу воде из сопствених бунара и  о заштити вода и земљишта,  смањиће  број оболелих од болести које се преносе хигијенски неисправном водом.

Дугорочно обезбеђење довољних количина здравствено исправне воде за пиће свим становницима Града Пожаревца реализацијом позитивних пројеката за водоснабдевање, предуслов је осигурања и побољшања јавног здравља и испуњења одрживог развоја уопште и  треба да буде приоритет Града Пожаревца. Најповољнији начин снабдевања водом је централно водоводско снабдевање,  јер само оно може да испуни све захтеве у погледу количине, квалитета, континуиране дезинфекције и контроле.

 

 

 

- сви чланци -